در آنجا مؤمنان امتحان شدند و (ضعيفان در ايمان )سخت متزلزل گرديدند.

سيب سرخی داره ميخونه حسين حسين

ميگم امام حسين و قرآنو باز ميکنم اين آيه مياد

خدای من

                                                                                    يازهرا 

/ 0 نظر / 16 بازدید